Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  TÔ MINH THẮNG :  0976264689 2ND WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DO MANH HA : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X5 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.5M
23:47 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
12:15 – 3.8M
23:48 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3030/9 01H00 THANH B NAM MINERAL TIANJIN 13.2 289.9 88,930 HM2.6 – F0  TA  –  TA
2 02H30 THANH B NAM JR SPRING 6.5 228.38 44,452 HM1.6 – CL6MF HL8.NM6.CLHT            TA  –  X2
3 06H00 THAO THE QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6  H1               TR
4 06H30 THANG A IVESTOS 6 13.5 224.94 39,738 HM2.4 – HL2            TA –   TR
5 11H00 MUOI TUNG D LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6  TR               H2
6 10H30 11H00 DONG DUC LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 HM1.4 – B12 P  H2               TR
7 06H30 08H00 HA A THANH A CHONG HE 11.8 224.94 38,269 HN1.8 – F0 NM8  X5  –  T2
8 11H00 QUYEN TIEN FS BITUMEN NO.1 5.1 105.5 4,620 CL1-  F0 HG.H8  H8               H2
9 05H30 06H00 TUNG A SON STAR PLANET 9.8 225.0 40,042 HL2 – HL3.5  TR
10 05H30 06H00 TUAT TIEN TRUONG MINH DRAGON 8.4 136.4 8,226 HL3.2 – F0  TR
11 12H00 HA A THANH A QUEEN SAPPHIRE 13.1 199.98 34,795 HN1.5 – F0            T2 – X5
12 10H30 11H00 HƯNG HÀ B MARITIME LONGEVITY 11.6 199.98 34,794 HP4 – HM2.4  H2
13 21H00 21H30 SON MUOI HELIOS 5.4 139.91 13060 HM1.2 – CL2 CL8 – NM6 TL               X5
14 23H00 HANH TUNG D OCEAN 39 7.2 4532 106.40 HG7.2 – FO TR            TL
15 21H00 23H30 HUNG VIRTUOUS STRIKER 7.1 189.99 33044 HM – HL1.1 TL
16 23H00 KIÊN ĐỨC ROYAL 45 3.8 90.72 2551 HG7.1 – FO TR            TL
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3030/9 02H00 THANG A VIRTUOUS STRIKER 7.1 189.9 33,044 F0 – HM2.1  TA  – TA
2 03H00 THANG A GLOBE ELECTRA 9.4 229.0 43,834 F0 – HM2.5           TA
3 07H30 09H00 THANG B HELIOS 5.24 139.91 13,060 F0 – HM1.2  X3    H1   X3
4 05H00 THANG A HAI NAM 82 11.86 189.9 30,046 F0 – HM1.1           TA
5 20H00 21H00 TRUONG UNISON LEADER 10.25 178.0 20,947 F0 – HM2.6  X3  H1  TA
6 22H00 TRUONG QUEEN LAND 6.9 225.0 38,440 F0 – SD               TA  H1  X3