Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 10 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG: 0976264689 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT: 0962002298 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.5M
00:35 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
13:20 – 3.9M
00:35- 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 09H00 THANHB NAM YANGTZE FALCON 7.50 189.99 33,075 HM1.5 – CL5 HL8.CL6 H2     –     TR
2 16H00 TÙNGA HIẾU LADY BELLANMELIA 6.50 228.99 43,672 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6HT X2    TL    H2
3 16H00 17H00 A SON GLOBE ELECTRA 9.60 229.00 43,834 HM2.5 – CL3 HL8.NM6.CL6HT TL     –     X2
4 04H00 05H00 PHÁI THANHA MARITIME LONGEVITY 12.8 199.98 34,794 HM2.4 – F0 H2
5 09H00 THẠO THẾ LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 P TR     –     H2
6 07H00 CHÂU KHOÁI ATLANTIC RUBY 7.8 179.90 21,441 CL5 – F0 HL8.CL6 X2 – H2
7 10H00 THẮNGA THUẬN HONG LONG ZHI XING 12.6 190.00 31,198 FN4 – F0 NM8           T2 – X2
8 08H00 10H00 HƯNG B OLYMPIC 12.8 190.00 32,987 HN1.6 – F0 X2 – T2 – X2
9 04H00 06H00 THẮNGA THUẬN HUA SHENG 15 7.4 224.95 39,691 SD – HN1.8 NM8 X5 – T2
10 11H00 KIÊN ĐỨC BICH THANH 28 2.5 92.00 2,999 HG1 – F0 TR             H2
11 11H00 CHÂU KHOÁI HAI NAM 82 11.86 189.99 30,046 HM1.1 – F0         H2     H2
12 17H30 18H00 MUOI NAM PHAT OCEAN 7.4 111.7 5,691 HL1.4 – F0 H2            TL
13 21H00 21H30 LINH PHUONG DONG 06 7.5 157.5 13,706 HM2.2 – HL3.2 H2
14 19H00 QUYEN TUNG D WOOYANG PRINCESS 8.8 110.4 7,516 HG7.3 – F0 H2            TL
15 21H00 21H30 HUNG UNISON LEADER 10.0 178 20,947 HM2.6 – HL3.6 H2
16 21H00 21H30 HIỆU TUNG D MSR NO.1 5.3 100 6,310 HM1.3 – HL1.2 H2
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 CỦU DAI TAY DUONG 36 3.5 91.94 2,989 F0 – HM1.4            TA.H1 – X3
2 23H001-10 02H00 THẮNGB PHUONG DONG 06 7.5 157.50 13,706 F0 – HM2.2 X3 – H1.TA
3 04H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 7.0 159.90 13468 F0 – HM1.2              TA.H1 – X3
4 06H00 07H00 CỦU MSR NO. 1 5.3 100.00 6,310 F0 – HM1.3 X3 – H1
5 08H00 CỦU LONG PHU 16 6.7 102.25 5,199 F0 – HM1.4         H1 – X3
6 06H00 07H00 TRƯỜNG PETROLIMEX 11 8.6 175.96 25,400 F0 – HM2.1 X3 – H1 – X3
7 23H001-10 00H00 CỦU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HM1.3 X3 – H1.TA
9 22H00 23H30 TRUONG K.RUBY 6.5 190.0 31,540 F0 – HM2.4 X3   H1  TA