Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HUU HANH : 0962515960 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SAN – X2 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
09:03 – 3.2M
21:40 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
09:26 – 3.5M
21:30 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 11H00 HƯNG ĐĂNG STAR PLANET 13.8 225.00 40,402 HM2.2 – HL2  H1
2 04H00 CUU TIEN WOOYANG PRINCESS 4.8 110.40 7,516 F0 – HG7.3          TR      TR
3 02H00 CUU TIEN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  H1   TR
4 01H00 02H00 HA B MUOI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM2.1 – B12 P.HL8  TR              H1
5 06H45 08H00 PHAI HIẾU SSL VISAKHAPATNAM 4.5 193.03 18,602 CT1HL – SN TP02.HA35  X2
6 06H00 TUNG A THANH A YANGTZE FALCON 6.8 189.90 33,057 CL5 – HM1.5 CL6.HL8  X2                H1
7 06H30 07H00 TRUONG SON ATLANTIC RUBY 6.42 179.90 21,441 HM1.1 – CL5 HL8.CL  H1               H1
8 20H00 20H30 THANH B KHOAI BULK GREECE 6.5 228.94 43,644 HL3.3 – F0  TR
9 18H30 19H30 THUAN VINASHIP SEA 9.8 162.00 18.108 HL3.1 – FO  H1
10 20H00 21H00 SƠN MAXIMUS 1 9.0 148.00 11228 HL3.4 – FO  TR
11 18H30 19H00 THANG B VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 HL3.7 – HL1.1  H1
12 22H30 23H00 HA B MP ATLANTIC 5.2 157.5 13,713 HM1.3 – HL3.1TL  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 CHAU STAR PLANET 13.8 225.00 40,042 F0 – HM2.5 X3 – H2.H6
2 06H00 CHAU LADY BELLAMELIA 8.5 228.90 43,672 F0 – HM2.1               H6
3 05H00 06H00 ANH MP ATLANTIC 5.2 157.50 13,713 F0 – HM1.3  X3 –    H2   – X3
4 07H00 CHAU MINERAL TIANJIN 14.9 289.00 88,930 F0 – HM2.6               H6 – H2 – X3
5 10H00 BINH KIEV + LENA 3.0 20.41+87.38 140+3.779 F0 – HM2.4            H2
6 08H30 09H00 BINH GOLDEN VEGA 5.5 119.60 7,301 F0 – HM1.5  X3  –  H2
7 12H30 BINH FU OCEAN 5.5 129.00 6,689 F0 – HM1.4            H2 – X3
8 16H00 17H00 CHÂU BBG LEADER 6.5 199.90 36336 FO – SD X3 – H2H6H2 – X3