Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 09 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH :  TÔ MINH THẮNG : 0976264689  3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DO MANH HA : 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR KHIEN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:05 – 3.0M
21:00 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
09:00 – 3.3M
20:33 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 TUAT TIEN EPOCH WIND 9.5 127.67 9,962 CL1 – F0 HG.NM6  X5                TR
2 01H00 02H00 HANH TUNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.4 – B12 P.CL6  TR                 H1
3 06H00 THANH B SƠN EPICTETUS 10.4 235.0 45,955 HM2.2 – CL3 HL8.NM6.CL6HT             TR     X5
4 13H00 TRUONG THANH A SUMATERA EXPRESS 10.6 215.4 54,588 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6  X5                 TR
5 12H00 LINH HIỆU BMC CATHERINE 9.6 153.5 14,527 HG7.3 – F0  H1                 TR
6 04H30 06H00 THANG A NAM QUEEN SAPPHIRE 8.5 199.98 34,795 CO1.12 – HN1.5  X2      T2      X2
7 15H00 THAO DUC PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B125000 – F0 P  H1                TR
8 00H30 THANH B SƠN GLOBAL DIAMOND 9.9 153.78 20,395 CL3 – F0 CL8.NM6  X5      TR
9 20H30 21H30 KIEN DUC DONG DUONG 09 3.8 91.94 2,999 F0 – HG7.1  H1
10 20H30 21H00 HUNG KHOAI UNI WINNER 7.06 203.5 45,011 HM2.5 – CL6 HL8.NM6.CL6  H1                 X2
11 21H00 23H00 THANG A HONG LONG ZHI XING 6.5 190.0 31,198 SD – FN4  X5  – T2 – X5
12 20H30 22H00 DONG TUNG D TRUONG MINH DRAGON 4.8 136.4 8,223 HM1.5 – HL3.2  H1
GREEN CHANNEL PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 CHAU ATLANTIC RUBY 6.4 179.9 21,441 F0 – HM1.1 X3 H2 H6
2 05H00 07H00 BINH TRUONG MINH DRAGON 4.8 136.4 8,223 F0 – HM1.5 X3 H2 H6 H2 X3
3 09H00 CHAU UNI WINNER 7.1 203.5 45,011 F0 – HM2.5             H6 H2 X3
4 07H00 CHAU HONG LONG ZHI XING 6.5 190.0 31,198 F0 – SD             H6