Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.0M
07:09 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.3M
07:09 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 3.5M
07:48 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 TÙNG D ASL FORREST 4.1 99.4 2,995 F0 – HG1         TL –  H2
2 16H00 17H00 THANH B MISSY ENTERPRISE 6.4 181.16 20,992 F0 – HL3.1TL TL – H6
3 10H00 12H00 SƠN SHENG KANG HAI 11.46 189.99 32,973 HN1.8 – F0 X3 – TR
4 09H00 10H00 TRƯỜNG JR SUMMER 12.16 228.00 44,567 HM2.6 – FO H2
5 16H00 19H00 HÀ B BAO ANH 9.7 154.35 14,783 F0 – HP4 TL                H2
6 14H30 SƠN XIN RUI HAI 11.0 189.99 31,754 HN2.4 – HN1.8         TR –      X3
7 20H00 THANH B AKLIMOS 10.9 229.13 51,984 HL2 – CL7 CL6.CLUC.HL8          TL       X3
8 18H30 THANH B ATLANTI.GR 10.6 199.9 34,542 HL3.1 – HP2         H6.TL
9 19H30 20H00 THANH A ISABELLA M 8.5 182.9 31,226 HL3.6 – HL3.1 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JPS ELLI ULTRA ALPHA KSL SANTOS XIN RUI HAI