Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRAN TRONG HIEU : 0934398836 MR SAN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
18:16 – 2.7M
08:08 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.0M
08:19 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.1M
09:36 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 THANG A JOZEN 7,4 234.98 50,625 F0 – HM1.3 H2   H6
2 07H30 HIEU A PETROLIMEX 11 7,8 175.9 25,400 B12 – F0 CLUC.P X3                H2
3 07H00 07H30 DONG TIEN LONG PHU 11 7,4 113.98 5,448 HL1.5 – B12 NM6.P H2              TA
4 15H30 17H00 THANH B JPS ELLI 12,6 189.9 32,549 HN1.3 – F0 X1      TR      X1
5 13H00 14H00 CHAU AFRICAN OSPREY 4.0 180 24,212 CT1TL – NEO NOSCO ST01.HC43.HC36 X3
6 13H00 14H30 TRUONG TM HAI HA 568 3.9 175.96 25,400 SN – CT1TL ST01.HC43.HC36 X3
7 16H00 CHAU AFRICAN OSPREY 4.0 180 24,212 NEO NOSCO – CT1TLCM ST01.HC43                      X3
8 05H30 KIEN TIEN THANH 68 3.4 74,36 1,861 CL2 – HG X3                 H2
9 06H00 THAO KHANH LINH 666 3.0 79,96 2,146 HG – F0 H2
10 07H00 11H00 THANG B RUN FU 8 9.8 170.0 17,433 F0 – HL3.3 DT H2                    TL
11 06H00 THANG A RUI NING 20 7.2 225 40,913 F0 – HN1.5 HLTKV          H6.TR   X3
12 12H20 13H00 TUNG A ATLANTI.GR 11,39 199.99 34,542 HP2   – HL2 H2
13 12H20 15H00 THUAN BAO SHENG 5,0 169 16,715 HL3.5   –   F0 H2
14 12H20 12H30 KHOAI HAI PHUONG STAR 4,0 175.53 19,822 HG7.2   –    F0 H2
15 15H00 KHOAI HAI PHUONG STAR 4,0 175,.3 19.822 F0    –  SN ST01.HC43.HC36                            X3
16 15H30 17H00 HA A SILVER STAR 7.0 188.9 31,279 HN2.9 – HN1.3 X1       TR         X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SILVER STAR RUINING 20 ULTRA ALPHA KSL SANTOS XIN RUI HAI