Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN.0984829575 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 3.7M
05:18 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
17:12 – 3,9M
04:00 – 0,9M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:04 – 3.2M
06:14 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 CỬU PETROLIMEX 12 6,2 128,60 8.542 B12     –    F0 P.CL6 X1        TL     H2
2 09H30 12H00 HÀ A JR SUMMER 13,40 228,00 44.567 F0     –    HM2.6 H2   – H6       H2
3 03H00 HIỆU NHA BE 08 5,00 105,00 4.432 B12     –    F0 P X1       –          H2
4 09H30 10H00 CHÂU CỬU PETROLIMEX 11 10,50 175.96 25.400 HM1.3    –    B12 P,CLUC H2         –       X1
5 15H30 17H00 QUYỀN LONG PHU 11 7,40 113.98 5.448 F0     –    HL1.5 H2
6 00H30 01H00 HÀ B AUTAI 10,5 159,9 15,673 HL3,1  –   F0 H2
7 20H00 22H00 KHOÁI CERAFINA 8,0 225 40,524 HN1,5  –   F0 NM8 X3      TR       X3
8 14H00 NAM TRUONG MINH SEA 12,79 190.0 31,696 HN1.6 – F0            TR
9 09H30 11H00 TÙNG D ĐỨC MINH PHU 88 5,4 94,98 3,197 F0   –      HG H2                    TA
10 09H00 11H00 NAM JPS ELLI 9,2 189,9 32.549 HN2,1  – HN1,3 X3    –    TR-   X3
11 15H30 17H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 HM1.4         F0 H2
12 15H30 17H00 THAO TIEN THANH 68 5,5 74,36 1.961 F0   –    CL2 H2      –          X1
13 15H30 18H00 TUAT COE LUISA 6,4 138,06 9.611 F0    –     HG7.3 H2
14 CANCEL 22H00 SƠN SHENG KANG HAI 11,46 189,99 32,973 HN1,8   –  F0
15 17H30 NAM ULTRA ALPHA 8,5 199,99 36,203 HN2,13  –   HN1.6           TR       X3
16 22H30 THẮNG B TÙNG D DANCEFLORA SW 5.6 170 17,902 CL6 – F0 HL8.CL8 H2                TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CERAFINA ULTRA ALPHA KSL SANTOS