Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH .NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636786 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT.0962002298 ĐÀO VĂN KHIÊN.0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.6M
04:30 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
17:12 – 3,9M
04:00 – 0,9M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 3.3M
05:21 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 HÀ A XIN DONG GUAN 15 9,6 225,00 41.612 CL3 – F0 CLUC. NM6,CL6 X3   –   TL   –   H2
2 04H30 06H30 HƯNG AC XIANG HE 7,7 199,91 40.089 F0 – CL4.MF HL.CL.NM6 H6             –     X1
3 23H00.26.8 00H00 THUẬN BÌNH TAN BINH 59 8.15 153,50 15.137 HP2 –  F0 TL
4 16H00 ĐĂNG BAO SHENG 5,00 169,00 16.715 F0 – HL3,6           TL –  H2
5 03H00 BÌNH THUẬN NHA BE 08 6,6 105.00 4,432 F0 – B12 P             TL  –   X1
6 04H30 05H30 THẮNG B VINASHIP PEARL 5.7 157,26 14.602 HL3,3 – F0 H6   –   TL
7 08H00 KIÊN DAI TAY DUONG 36 3.6 91.94 2,989 CL7 – F0 HG X1        TL  –  TA
8 11H00 TÙNG A GREEN BAY 10.6 209,99 43,954 CL5 – F0 HL8.CL8.NM6 X1         TL –  TA
9 10H00 TÙNG D ĐỨC TRUONG NGUYEN 18 6.2 91.80 2656 HG – FO H2          TL     TA
10 08H30 10H30 THẠO HIẾU B HAI NAM 08 5.1 89.40 2339 HN1.4 – FO X3          TR
11 17H00 THẠO HIẾU B VIET TRUNG 135 5.0 95.12 2917 HN1.5 – FO HL TKV               TR      X3
12 12H30 13H00 ĐĂNG T&T GOLD 9.9 167.20 15884 HL3.5 – FO H2         TL
13 12H30 13H00 THANH A SUN GOLD 11.4 185.74 26060 HL1.1 – FO H2           TL         TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET TRUNG 135 CERAFINA TRUONG MINH SEA KSL SANTOS