Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST .TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN.0973805686 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 3.7M
03:15 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
16:26 – 4.0M
03:09 – 0,8M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 3.4M
04:29 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H00 HA B DANCEFLORA SW 7,40 170,00 17.902 F0    –   CL6 HL8 .CL6 TL                   H2
2 14H00 SON MAJESTIC MARINA 7.1 175.53 19,817 HL3.7 – F0           TL
3 10H30 12H00 SON ISABELLA M 7,50 182.99 31.226 F0    –    HL3.6 TL  –   TL
4 13H00 14H00 THẮNG A AFRICAN OSPREY 4,80 180,00 24.212 CTAU –   NEO ST01 .HC.43 X3
5 13H00 14H30 TRƯỜNG THANH THANH DAT 899 5,00 195,00 36.712 NSCO   –   F0 ST01 .HC.43 X3         TA        H2
6 15H00 THẮNG A AFRICAN OSPREY 4,80 180,00 24.212 NEO   –  CTAU1 ST01 .HC.43                            X3
7 CANCEL 16H00 SON TAN BINH 59 8,15 153.50 15,137 HP2       –     F0
8 08H00 KHUNG VINASHIP DIAMOND 5.8 153.5 14,394 HG7.3 – HP1               TA        H2
9 09H30 11H00 THAO HIEU B MINH QUANG 06 2.5 95.85 2,637 HN2.2 – HN1.5CM NM8 X3          TR
10 16H00 QUYEN PTS HAI PHONG 03 5.5 97.16 4,120 B125000 – F0 P H2
11 16H10 18H00 TUAT LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 HL1.3 – F0 H2
12 18H00 THANG B PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 P.CLUC TL                  H2
13 16H10 18H00 HANH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HL1.4 – B12 P.CL6 H2                     X3
14 16H00 THAO HIEU B VIET TRUNG 135 2.0 95.12 2,917 HN1.1 – HN1.5CM HLTKV              TR         X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET TRUNG 135 CERAFINA TRUONG MINH SEA KSL SANTOS