Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOANG MINH TÙNG : 0965427068 MR KHIEN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
15:26 – 3.4M
03:36 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
15:20 – 3.7M
02:22 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.9M
02:27 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 CHAU KHOAI SITC NANSHA 9.0 188.8 26,872 CL4 – F0 HL8.CL6 X3     TA
2 05H00 KHOAI CHAU HAI PHUONG STAR 5.8 175.53 19,822 F0 – HG7.2           TA       H2
3 06H00 BINH HIẾU B TRUONG NGUYEN 18 6.2 91.8 2,656 XMTL – HG NM6 TL
4 09H00 DONG DUC SOUTHERN WEALTH 4.5 91.94 2,969 PVOIL – F0 HG X1                  H2
5 CANEL 17H00 HUNG THANH THANH DAT 899 4.8 195.0 36,712 CT1TL – F0 HC43.ST01 X1
6 08H00 HIỆU LONG PHU 16 5.0 112.37 5,199 B12 – HG1 P.NM6 X1                  H2
7 14H00 16H00 HA B TIEN PTS HAI PHONG 03 6.6 97.16 4,120 F0 – B125000 P TL                  X1
8 14H00 15H30 NAM PETROLIMEX 11 10.5 175.96 25,400 F0 – HM TL     TL
9 20H00 NAM PETROLIMEX 20 6.5 146.6 11,662 F0 – B12 CLUC.P           TL        X1
10 07H30 CUU MINH QUANG 06 2.5 95.85 2,637 HN2.9 – HN1.5CM NM8          TR
11 10H00 12H00 TUNG A SHENG KANG HAI 12.57 189.9 32,973 F0 – HN1.8 H2   TA.TR     X3
12 05H30 06H00 KHUNG HTK LUCKY 9.8 169.26 169,66 HL3.6 – F0 H2
13 03H30 06H30 CUU HAI NAM 08 5.3 89.4 2,339 HN1.5 – HN1.4 NM8 X3    TR
14 CANCEL 14H00 PHAI AFRICAN OSPREY 5.0 180 24,212 CT1TL – NEO NOSCO ST01.HC43 X1
15 CANCEL 15H00 PHAI AFRICAN OSPREY 5.0 180 24,212 NEO NOSCO – CT1TL ST01.HC43                       X1
16 17H00 NAM PETROLIMEX 12 8,0 128,6 8.542 F0    –    HL           TL
17 19H50 KHƯNG VINASHIP DIAMOND 5,8 153,5 14,397 HG7,3   – HG7.3 H6
18 21H30 ĐÔNG LONG PHU 16 5.0 112,37 5,199 HG    –    HL1,3 H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET TRUNG 135 CERAFINA TRUONG MINH SEA KSL SANTOS