Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
02:44 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.6M
01:34 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
15:01 – 3.9M
01:48 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H30(CANCEL) 05H00 HÀ B MINH QUANG 2.5 98.9 2,810 HN2.2 – HN1.5CM NM8 X2 –   TR
2 03H00 TÙNG A BK ALICE 7.2 228.96 44,737 CL7 – F0 CL6.HL8.Cluc X2      –        TL
3 04H30 TÙNG D ĐỨC DAI TAY DUONG 36 5.0 91.94 2,989 HG – CL7 HG H2      –       X3
4 09H00 CỬU KENYO 7.2 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.H8 H8     –        H2
5 05H30 06H30 BÌNH LONG PHU 16 6.9 102.25 5,199 F0 – B12 P.NM6 H2      –       X1
6 05H30 07H00 HIỆU HIẾU B HAI AU STAR 6.2 91.94 2,999 F0 – HG7.2 H2      TL
7 05H30 08H00 KHỨNG PHUONG DONG 06 9.2 157.5 13,706 HL1.3 – F0 H2
8 07H00 THẮNGB QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X3 – H2
9 09H00 THẮNGB SOUTHERN WEALTH 6.1 91.94 2,969 F0 – PVOIL HG         H2 –      X1
10 16H30 HƯNG SHEAR WATER 10.95 209.99 49,854 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X1                TL
11 14H30 15H30 HIẾU A ATLANTI.GR 5.48 199.99 34,542 F0 – HL3.1 H2     TL      H2
12 10H00 TÙNG D ĐỨC EAST SAIL 3.2 87.05 2,252 CL1 – F0 HG X1     –         H2
13 08H00 10H00 NAM YUE DIAN 58 12.8 189.99 32969 HN1.3 – F0 X3  –  TR –   X3
14 09H30 HIỆU HIẾU B TRUONG NGUYEN 18 3.5 91.8 2,656 HG – XMTL NM6          TL        H8
15 11H30 13H00 THANH B SITC NANSHA 11.5 188.8 26,872 F0 – CL4 CL6.HL8 TL      –        X1
16 08H30 ĐÔNG HAI PHUONG OCEAN 6.3 91.0 2,551 HG – F0 TL                H2
17 11H30 15H30 KHOÁI GLOBAL DIAMOND 10.0 145.54 20,395 HL3.4 – F0 TL                H2
18 10H30 HÀ B MINH QUANG 2.5 98.90 2,810 HN2.2 – HN1.5CM NM8         TR
19 11H30 HÀ B HAI NAM 08 2.2 89.40 2339 HN1.4 – HN1.5 NM8          TR
20 15H00 CỬU ABRAHAM A 4.2 99.99 4814 HG1 – FO H2
21 CANCEL 23H00 KHỨNG HTK LUCKY 9.8 169.26 16966 HL3.6 – FO
22 18H00 HÀ B VIET TRUNG 135 2.0 95.12 2,917 F0 – HN1.1          TR      X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET TRUNG 135 HAI NAM 08 CERAFINA TRUONG MINH SEA KSL SANTOS