Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HUNG CƯỜNG  : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH :PHAM CƯỜNG THÁI: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
23:11 – 3.2M
10:22 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
23:00 – 3.4M
09:55 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
23:05 – 3.6M
10:10 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 HIỆU MONTOK 5.2 111.29 7,320 F0 – XMTL HG.H8 TL     –     H8
2 15H00 TRƯỜNG FUXIANG 8,88 199.11 36,823 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X1           H5
3 21H00 HƯNG LEVIATHAN 14.5 292 93,302 F0 – HM CL6         H6 – H2
4 02H30 04H00 TÙNGA HERO 10.3 292 91,373 HN1.7 – F0 HL TKV X3 – TR – X3
5 11H00 14H00 KIÊN A HIẾU B PHU DAT 15 5.0 79.9 1863 F0 – PVOIL HG H5           X1
6 11H00 11H30 SƠN KSL CHAOYANG 6.5 179.9 25079 HP4 – F0 H5
7 17H00 18H00 HƯNG ERATO 12.5 288.93 90.188 HM2.6 – F0 H2 – H6
8 20H00 THẾ KIÊN B HARIN NAVEE 9 3,7 90,74 2,551 HG – F0 H5     –      H2
9 14H30 HÀ A YOZAN 9,7 209,99 49,551 CL3 – F0 NM6.CLUC,.CL X1            H5
10 12H00 ĐỨC MINH TRUONG 18 4,2 91,94 2,999 CL7 – HG HG X1      –     H2
11 18H30 20H00 TRƯỜNG YAN DANG HAI 12,9 198 32,460 HN1.8 – F0 X2 – TR – X2
12 21H00 22H00 TÙNG D  KIÊN A LADY VALENCIA 4,20 99,00 3,603 SN –  CTAU 2 TP2.TP3.CL18 X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IVY ALLIANCE SHENG TAI HAI YANG DANG HAI