Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306  2ND WATCH : DAO VIET HOANG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG: 0968824688 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
22:00 – 3.1M
09:24 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.3M
09:01 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
22:07 – 3.5M
09:12 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H3027/3 00H30 THẮNGA GROWTH RING 7.9 210 49,192 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H5 – H6 – X2
2 20H3027/3 01H00 THẾ HIẾUB ROYAL 88 3.8 90.98 2,999 F0 – HG H5 – H6 – H2
3 03H00 C SAFETY 7.2 110 7,141 CL1 – F0 HG.H8 H8          H2
4 09H00 ĐỨC KIÊNB LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B125000 – F0 P X3     –     H5
5 12H00 TIỄN LONG PHU 20 5.8 112 5,379 B124000 – F0 P.NM6 X3     –     H5
6 20H00 22H30 NAM TONG JI MEN 9.0 189.8 27,011 HL3.1 – F0 H2
7 13H00 TUNG D NAM KHANH 569 6.7 97.12 2,998 XMTL – F0 H8 H8      –     H5
8 19H00 DANG KIÊNB VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 XMHL – F0 CL8 H2     –     H2
9 20H00 21H00 CỬU SEA HORSE 5.7 100.48 6,058 HL3.2 – F0 H2
10 CANCEL 22H00 TÙNG A YANG DANG HAI 12.9 190 32,460 HN1.8 – F0 X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
IVY ALLIANCE SHENG TAI HAI HERO YANG DANG HAI