Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC :0987519025 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE

11:21 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.4M
10:42 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE

10:54 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 THANHB KSL HENG YANG 5.5 190 32,505 F0 – HN1.3      TP.TR – X2
2 04H00 05H30 THANHB CORONA OPTIMUM 13.41 229.93 48,029 F0 – HM2.4 NM6 TP  – TP
3 08H30 THANHB MULTAN 10.8 189.8 27,986 F0 – HM1.4         TP
4 04H00 09H00 KHOÁI ELONA 13.0 229 43,987 F0 – HM2.2 TP    –     H6
5 10H00 KIÊNA HIẾUB PHU DAT 15 3.2 79.87 1,863 PVOIL – F0 HG X2    –      H2
6 12H00 THANHA DRACO 9.1 183 29,260 CL5 – F0 NM6.HL8 X2     –     H2
7 15H30 19H00 HIẾUA ELONA 13.0 229 43,987 HM2.2 – HL2 H5
8 15H30 17H00 THẮNGA SARAH 11.0 189.99 32,391 F0 – CL7 CL6.HL8.NM6 H5     –     X3
9 17H00 ĐÔNG NAM MONTOK 8.1  111.29  7,504 XMTL – F0 HG.H8 H8    –      H5
10 15H30 17H30 ANH GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL HG.NM6 H5     –     H2
11 15H30 16H00 THẠO PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H5     –     X2
12 15H30 18H00 TÙNGD KIÊNB SOUTHERN WEALTH 6,1 91,94 2969 F0 – PVOIL HG H5           X3
13 17H00 THẾ HIẾUB MINH PHU 89 3.4 94.98 3384 HG – XMHL NM6 H2
14 19H00 21H00 HƯNG SHENG TAI HAI 12.8 189,99 32,874 HN1.6 – F0 X2 – TR – X2
15 20H00 ĐỨC ROYAL 88 7.0 90.98 2,999 HG – F0 H2     –     H5
16 20H00 NAM CORONA OPTIMUM 12.63 229.93 48,029 HM2.4 – F0           H5
17 21H30 23H00 TRƯỜNG PRINCESS DORIS 14.33 225 40562 F0 – HM2.4 CL6 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL HENG YANG IVY ALLIANCE SHENG TAI HAI