Kế Hoạch Điều Động Ngày 31 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
00:09 – 3.2M
12:23 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE

11:27 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
00:01 – 3.6M
11:33 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H30 10H00 SƠN NORD KITAN 12.2 190.9 34,808 F0 – HL3.1 H5 – H5
2 12H00 SƠN XIN HAI JIA 12.6 189.99 32,957 F0 – HM2.3         H5 – H5
3 17H00 18H00 THUẬN HAPPINESS FRONTIER 5.6 169.37 17,019 F0 – CL2 CL6.NM6 H2 – TP – X3
4 12H00 13H00 TUẤT NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12 P H2     –     X3
5 17H00 18H00 KHOÁI MULTAN 8.8 189.8 27,986 HM1.4 – F0 H2 – TP – H2
6 08H30 09H00 KIÊN A KIÊN B TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL5 H5     –     X3
7 19H00 THẾ HIẾU B SOUTHEM WEALTH 4,1 91.94 2,969 PVOIL  –   F0 HG X3    –      H2
8 17H00 18H00 THẮNG B ĐONG BAC 22- 06 4,2 146.5 10,275 F0   –   SN TP2.TP3 H2   TP     X3
9 12H00 13H00 HÀ C TRUONG MINH DRAGON 4,0 136,4 8.223 F0   –   HG H2
10 22H00 23H00 THANH B LEVIA THAN 12.6 292 93,302 HM2.6  –   F0 H5
11 17H00 17H30 TÙNG A PETROLIMEX 09 10,9 175,9 25,413 F0 – B12 P.CLUC H2     –     X3
12 16H30 TIỄN PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8,542 B12 – HL P,CL6 X3    –      H2
13 23H30 QUYỀN GRIT CEMENT III 7.9 145 10,508 XMTL – F0 HG.NM6 H2     –     H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL HENG YANG IVY ALLIANCE