Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
01:00 – 3.2M
13:28 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 3.4M
12:11 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 3.6M
12:10 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 THANHB LEVIATHAN 12.6 292 93,302 F0 – HN1.7 NM8         TR – X3
2 21H3031/3 01H00 TÙNGD HIẾUB LADY VALENCIA 4.4 99.0 3,603 C.TAU – F0 TP02.TP03 X3 – TP – H2
3 05H00 ĐỨC KIÊNB TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL5 – F0 X3     –     H2
4 19H00 CỬU NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P X1     –     H5
5 09H00 11H00 HÀ B NEW GOLD 6.0 167.2 15,884 F0 – HL3.1TL H5
6 20H30 LINH XIN HAI JIA 12.6 189.99 32,957 HM2.3 – F0         H5 – H5
7 18H00 19H00 A PRINCESS DORIS 11.6 225 40,562 HM2.4 – F0 H5
8 20H00 A PRINCESS DORIS 11.6 225 40,562 F0 – HN1.8 NM8          TR – X1
9 09H00 10H00 MƯỜI TAN BINH 134 5.6 157.22 14,734 F0 – HL3.4 H5
10 18H00 19H00 LINH SIAN 12.87 229 44,479 F0 – HL3.3 H5 – H5
11 00H00 KIÊNA MINH PHU 89 7.1 94.98 3,384 XMHL – F0 NM6 H2     –     H5
12 21H30 23H00 HƯNG QUORN 14.5 292 91,373 F0 – HM2.6 CL6 TL  – TP –  TL
13 18H00 18H30 HIỆU PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL1.5 – F0 H5
14 17H00 KHUNG MINH TRUONG 18 3.6 91.94 2,999 HG – F0 H2            H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL HENG YANG IVY ALLIANCE LEVIATHAN