Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
02:00 – 3.1M
14:35 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.3M
12:54 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
02:00 – 3.5M
12:45 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H30(01/04) 01H00 HIẾU A PROTECTOR ST. NICKOLAS 12.3 189.9 32,962 F0 – HN1.6 TL – TP.TR – X1
2 01H00 THANG A GROWTH RING 9.8 210 49,192 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X1     TP
3 06H00 07H00 THẠO NEW HOPE 3.8 118 6,664 F0 – HG7.3 H2
4 04H00 THANG A PMS STERINBOCK 6.0 197 33,180 F0 – HP3           TP      H2
5 07H00 ĐỨC HIẾU B PHUONG NAM 126 2.6 79.98 2,717 HG – XMTL TL
6 14H30 15H00 HANH VINASHIP PEARL 9.86 157.26 14,602 HL3.6 – F0 H2
7 14H30 17H00 TUAT LONG PHU 20 7.0 112 5,379 F0 – B12 P.NM6 H2                X3
8 17H00 CHAU PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 B12 – HL CLUC.P X3       H2
9 15H30 17H00 KIÊN A HIẾU B LENA + KIEV 3.2 87.3+20.4 3779+140 HN2.5 – HN1.2 NM8.KIEV X2      TR      X2
10 20H30 CHÂU NORD KITAN 10.7 190.9 34,808 HL3.1 – F0         H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL HENG YANG IVY ALLIANCE PROTECTOR ST. NICKOLAS LEVIATHAN PRINCESS DORIS