Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU – 0904693960 ĐÀO VĂN KHIÊN X5 – 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.1M
16:00 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 –  3.5M
15:27 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H30 17H00 LINH KHOAI UNIVERSE HONESTY 8.0 169 16,848 HL3.7 – F0 H1   H1
2 13H00 THUAN LEO ASPHALT II 4.6 102.51 4,275 CL1 – F0 HG.H8  H8               TL
3 20H00 CUU FU QIANG 7.5 100 6,155 CL3 – F0 HG  X5               H2
4 18H00 KHOAI LINH HARVEY WELL 9.9 154.38 14,762 HL3.6 – F0         H1        H1
5 13H00 14H00 TUNG A CL TIFFANY 6.5 229 44,163 HL3.3 – F0  TL
6 23H0027-12 00H30 DONG REIWA CENTURY 6.4 120 9,680 F0 – CL6 HG.H8  H1      TP     H8
7 23H0027-12 01H00 THANG A CI YUN SHAN 12.8 189.99 32,899 F0 – HN1.6  H1  TP  T2  X2
8 04H30 06H00 HA A NEW LEADER 6.0 186 22,683 F0 – FN4 NM8  H2  TP  T2  X5
9 08H00 THẠO VICTORIA 82 3.5 91.94 2,995 CL5 – HG HG  X2               H1
10 06H00 07H00 CUONG C ZHOU SHAN HAI 6.0 189.99 33,044 F0 – HL3.1  H1     TP     H1
11 13H00 13H30 CHAU PETROLIMEX 08 7.5 180 25,561 HL – F0  TL
12 05H00 DANG THANG B GEELY 9.0 150 13,625 XMTL – HL3.5 CL6.G68  H1              H2
13 13H00 14H00 QUYEN XIN ZHONG RUI 7 4.0 103.7 4,426 F0 – CL1 HG  TL               X5
14 13H00 15H00 HA B JAIRAN 10.3 174 16,694 F0 – HP2  TL
15 09H00 NAM GEELY 9.0 158 13.625 HL3.5 –  F0  H2
16 12H00 HIỆU XINGUANG 5 5,5 8,7 2,398 CL5  –  F0 HG  X5   –  TL
17 13H00 14H00 SON HE CHUN 168 5,3 157,6 13.712 F0  –  CL3 NM6,CL6  TL   –       X5
18 16H30 18H00 PHAI JENNY LUCKY 5,5 180.8 22,147 F0  –  HN2.9  H1-TP-T2-X5
19 22H00 THANH A THUAN PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 B12  –  F0 P,CLUC  H1
20 20H00 20H30 TRUONG ST PAUL 8.4 189.99 32,296 HL – F0  H2    TP
21 23H00 TRUONG KASTELLI WAVE 11.5 229 47984 HM – HL          TP    H1
22 20H00 21H00 HANH NEW HOPE 8.1 118.01 6664 HL – F0  H2