Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 2ST WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186 3RD WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN DANG LINH .0936420886 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI IDE TABLE
03H15 -2.8M
16H00- 1,3M
CAM PHA TIDE TABLE
04H00-  3.2M
15H50  – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 06H00 CHAU SKRIKE 6,7 190.00 29,862 F0  –  HL1.4  TL
2 06H30 08H00 THAO WIN STARS 4,0 77,80 1837 F0  –  CLUC  H2         H1
3 11H00 13H00 HA A AFRICAN PIPER 8,7 179,96 21,532 F0   –   HL1.2  H1  –  TP-  H1
4 23H30.26.12 01H00 PHAI CHEVAL BLANC 12,4 189,99 32,987 HN2,4  – F0  X5 -T2-  H6
5 01H00 03H00 BINH XINGUANG 5 3,5 87,00 2.398 F0  –  CL5 HG  H6   –   X5
6 04H30 06H00 TRUONG BUNUN HERO 6,5 179,90 23260 F0  –  HL3.1  TL
7 04H30 06H00 THUAN LEO ASPHALT II 6,2 102.51 4,275 F0  –  CL1 HG.H8  TL
8 11H00 12H00 THANG B CHENG SHAN WEI 6,0 112.21 6,980 F0  –  HG7.2 H1- TP    H1
9 06H00 CUONG C XIN HUA 6,8 229.00 44,543 CL4    – F0 CLUC.NM6.CL6.HT X5              H2
10 11H00 12H00 HIỆU WAN SHUN 3,0 67.00 1.188 F0   –  CL1 TL   –   X2
11 17H00 THANH B VINALINES GREEN 10.1 185.70 25939 HP2 – FO         H1      H1
12 08H30 10H00 PHAI V AVOCET 6.2 190.00 30256 FN4 – FO NM8 X2 – T2TP – H1
13 15H00 15H30 THANH B BUNUN HERO 6.5 179.9 23260 HP4  –  F0 H1  – H1
14 11H00 14H00 HANH FALKVAG 3.0 53 298 F0  –  CLUC H1  – TP-  H2
15 21H30 KHUNG PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8542 B12  –  F0 H1    TP    H1
16 17H30 20H00 THANH A PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13468 HL  –  B12 H2               H1
17 17H30 18H00 TUAT SILVER PEACE 6.2 120 9,129 HL  –  F0  H2
18 14H00 14H30 KHOAI TRINA 8.5 159.8 13058 HL – F0  H2
19 17H30 19H00 BINH XIN HAI 588 6.1 99.95 2998 F0 – CL6 HG  H2             X2
20 22H00 HA C WAN SHUN 3.2 67 1188 CL1 – F0  X2     TP     H1