Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TRAN BA DONG .0389127932 DAO VAN KHIEN.0918942878
HON GAI IDE TABLE
03:19 – 2.5M
16:17 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
03:29 –  2.9M
16:47  – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 PHAI RED AZALEA 12,8 195,39 34,778  F0 – HL2  TL
2 19H00 22H00 TRUONG KASTELLI WAVE 14,29 229.00 47,984  F0 – HM2.5  TL
3 01H30 HA B THANG B GEELY 8,8 158.00 13,625  XMTL – QD  CL6.GD68  H2
4 08H00 THANH B CTOSSANDRA 7,5 209,99 49,720  CL3 – F0  X2     –      H2
5 03H30 05H00 THAO VICTORIA 82 4,5 91.94 2995  F0 –  CL5  HL8.NM6.CL6  H1 –  TP –  X5
6 03H30 05H00 TUNG A BLUE DIAMOND 5,8 190 32578  F0 – FN5  NM8  H1 – TP.T2 – X5
7 19H00 21H00 CHAU IDA SELMER 5,8 179,90 20,846  F0  –  HL3.4 TL   –   H2
8 22H00 23H00 SON VINASHIP SEA 5,7 169,03 18.108  F0 –  HL1.1 H1
9 01H00 HIỆU YULONG 3,2 45.0 400  CL1 – F0  X2     –      TL
10 14H00 15H00 CUU EASTERN HARMONY 9,5 119 8,693  HP4 –  F0  H2
11 07H00 08H00 HIẾU TRINA 8,5 159,8 13.058  F0 –  HG7.2  H2          H1
12 17H00 18H00 KHUNG LIZSTAR 8.6 116.99 8,501  HL1.2 – F0  H1
13 22H00 23H00 HA A YANGTZE KEEPER 7.8 179.9 24,605  HL1.1 – F0 H1
14 14H00 14H30 TUAT MING YANG 898 5.5 106 5,182  HL1.12 – F0  H2   –    H1
15 18H30 THANG A NAM PETROLIMEX 08 7.5 180 25,561  B12 – HM1,5  P.CLuc  H2
16 17H00 19H00 HA C PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542  HM1.4 – B12  P.CL6  H1     –     H1
17 12H00 HA B TRINA 8.5 159.8 13,058  HG7.2 – HL3.1  CL6.CL8  H1       H2
18 19H00 20H00 CUONG C NICOS TOMASOS 11.9 199.9 36,571  HL3.4 – F0 TL   –   H2
19 17H00 MUOI FU QIANG 5.8 100 6,155  CL6 – CL3  HG  X5
20 21H00 CUU FUQIANG CL6  –  CL3 HG X5