Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU VAN TUAT.0962002298 VU DINH MINH. 0949868128
HON GAI IDE TABLE
05H00-2.3M
17H24 – 1,7M
CAM PHA TIDE TABLE
04H21-  2.6M
17H57  – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 17H00 NAM PETROLIMEX 15 7,0 159,90 13,468 F0     –   HL  H1
2 05H00 06H00 THAO PUZE 3,2 75,50 1,819 F0   –   HG7.1  H1      –      H2
3 17H00 TRUONG HA B DRAGON SKY 7,59 209.99 49,718 CL7 – F0 CL.HL8.NM6  X2      –       H1
4 07H00 09H00 THANH B MAGIC PEARL 6.5 199,99 40,324 F0  –  CL2.MF CL8.HL8.NM6  TL       –       X2
5 05H00 06H00 THANG B PETROLIMEX 14 8,0 128,60 8,542 F0  –  HM1.4  H1 – H1
6 09H00 THANG B MING YANG 898 5,5 106.00 5,182 F0  –  HL1.12         H1
7 11H00 12H00 QUYEN EASTERN HAMONY 9.5 119.05 8693 F0 – HP4  H2
8 15H00 HIỆU ALEXANDER 3.5 51.5 498 Cluc – F0  H1        TL
9 12H00 BINH PUZE 6.0 75.5 1,819 HG7.1 – F0  H1      –       H2
10 10H30 HANH YU LONG 2.8 45 400 Cluc – CL1  H2      –      X2
11 20H30 22H00 HA A ULTRA ANGEL 7.0 199.92 35,025 HN1.3 – F0  X2 – T2.TP – H2
12 21H30 22H00 THANG A MEDI PAESTUM 12.4 189.99 31,229 HL3.1 – F0  TP      –         H2