Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG- 0918943893 3RD WATCH:  NGUYEN QUOC TRUONG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DINH KHAC QUYEN 0969476286 VU DINH MINH. 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 2.4M
19:07 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
07:23 – 2.5M
19:23  – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00  CHAU  KHOAI  PETROLIMEX 08 9.7 180.00 25,561  F0 – B12  CLUC.CL6  TL      –   H2
2 10H00  TUNG A  VINALINES GREEN 10.8 185.70 25,939  F0 – HP2         TL
3 04H00 05H30  CUONG C  NASCO JADE 6.8 189.99 32,897  F0 –  HN2.12  H1 – H6.T2 – X5
4 06H00 07H00  TUNG A  NAVIOS ALTAIR I 6.5 225.00 40,485  F0 – HM2.6  TL – TL
5 06H00 08H00  THANG A  CL TIFANY 13.3 229.00 44,163  F0 – HL3.3  TL     –      H6
6 15H00  THAO  ALEXANDER 3.1 51.50 498  CLUC  –  CL1  H2     –      X5
7 00H00  BINH  TRUONG NGUYEN 89 5.7 103.18 2,242  XMHL –  HL1.15  H8  H8     –      H2
8 06H00 08H30  HA B  UNIVERSE HONETY 6.4 169.00 16,848  F0 –  HL3.7  TL     –       H6
9 04H00 06H00  HANH  SILVER PEACE 7.3 120.00 9.129  HP2 – HL3.5  H1
10 15H00 16H00  PHAI  NAM  PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725  HM1.3 – F0  H2
11 15H00 15H30  CHAU  TUNG  EXPRERT 7.4 225 39,455  HP4 – F0  H2
12 17H00  HA C  HAN  RAINBOW SYMPHONY 7.4 101.2 6,255  CL5 – F0  HG  X5     –     H1
13 16H00  HIỆU  WAN SHUN 3.5 67 1,188  Cluc – F0  H1     –     H2
14 20H00 20H30  MUOI  YU LONG 2.8 45 400  F0 – CLuc  H2   –   H2
15 15H00 16H30  DONG  TRUONG NGUYEN 89 5.7 103.18 2,242  HL1.15 – F0  H2
16 20H00 21H00 THANH B NAVIOS ALTAIRI 6,5 225 40,485 HM2,6 – F0 H2
17 21H00 CUU ALEXANDER 3,5 51,5 498 CL1  –  CLUC X5   –  H2