Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 12 Năm 2020

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG – 0984888966 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG – 0918943893 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG – 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO – 0944455528 MR MINH  X2 – 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.7M
20:54 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
10:07 –  2.8M
20:03 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 ANH PIJL GRACHT 7.2 168.60 17,644 F0 – HG7.3  TL     –      H2
2 06H00 08H30 QUYEN SILVER PEACE 5.8 120.00 9,129 F0 – HP2  TL      –     H1
3 19H30 20H00 SON HARVEY WELL 5.2 154.38 14762 F0 – HL3,7  H1 –  H6 – H1
4 19H30 21H00 THANH B CROSSAN DRA 9.18 209.99 49,720 FO – CL3 HL,NM6,CL6 H1 – H6   -X3
5 10H00 11H00 DONG LIZSTAR 5.6 116.99 8,501 F0 – HL1.2  H2 – TL – H2
6 06H00 BINH SUN FREESIA 5 102.50 3,595 B12 – F0 NM6  H1 – TL – H1
7 12H30 13H30 THANG A OCEAN RIDER 6.5 181.00 22,634 F0 – HP3  H1 – TL – H1
8 10H00 12H00 KHOAI GEELY 5.5 150.00 13,625 F0 – XMTLMF CL6.G68  H2 – TL – H2
9 22H30 23H00 TRUONG XIN HUA 9.20 229.00 44,543 HL3.3   –  CL4 CLUC.NM6.CL6 HT H2       – X3
10 07H30 08H00 CUONG C OCEAN EAGLE 7.1 249.90 39,973 HL3.7 – HM1.6  H1
11 05H30 07H00 TUNG A CHEVAL BLANC 7.9 189.99 32,987 HN2.7 – HN2.4  X2 – T2 – X2
12 08H30 HA C TRUONG NGUYEN 89 2.4 103.18 2,242 HG – XMHL H8  H2     –     H8
13 08H30 MUOI GUIBEI 18668 3.0 36.00 152 Cluc – F0  H2     –     H1
14 10H00 CUU WAN SHUN 3.5 67.00 1,188 Cluc – CL1  H1     –     X2
15 14H00 HA A NAVIOS HARMONY 7.0 228.99 42,887 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT  X2     –     TL
16 16H00 HIỆU FALKVAG 3.2 53.00 298 CL1 – F0  X2     –     H2
17 18H30 TUAT THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 CL2 – F0  X2     –     H2
18 17H00 BINH JIN LONG 3,6 96.50 2.984 CL5  –   F0 HG X2        –   H2
19 21H00 THANG B PINE HILL 3,0 47,60 498 CLUC –   F0 H2              H1
20 18H30 QUYEN WAN SHUN 3,8 67,24 1,188 CL1  – CLUC X2  –          H1
21