Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:   HA VAN DUC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR HÙNG X3 : 0986674347
HON GAI TIDE TABLE
04:18 – 3.7M
16:00- 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.5M
17:20 –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
05:01 – 4.1M
16:27 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 ĐỨC KIÊN B PHU DAT 15 3.5 79.87 1,863 PVOIL – F0 HG X2              H3
2 03H30 04H00 TÙNG D TRUNG VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H5              X3
3 08H00 09H00 CỬU NEPTUNE STAR 9.9 159.94 15,073 HL3.6 – F0 H2
4 08H00 09H30 THẮNG B THERESA II 7.4 156.70 15,225 F0 – CL2 NM6 . HG H2                X3
5 11H00 BÌNH VĂN NHA BE 06 4.5 107.48 4,156 B12 – F0 H3               H5
6 01H30 03H00 HẠNH YAMTAI 10.0 169.03 16,721 HN1.5 – F0 X2       TL       X2
7 03H30 05H30 THANH B ZHAO SHANG YI DUN 6.6 228.30 47,842 F0 – CKHG CL . NM6 H5              H1
8 11H30 13H00 NAM CL BILIU HE 11.5 199.99 35,812 F0 – HM2.5 H3
9 08H00 THẠO AKIMOTO 4.0 116.66 4,333 CL5 – F0 NM . HG X3                  H2
10 08H00 08H30 TRƯỜNG THUẬN PRO GRACE 6.89 203.5 46,432 HM1.3 – CL6 HL8 . NM6 .CL8 H2                   X3
11 18H00 19H30 TUAT TRUNG KENYO 5.2 114.13 4,443 F0 – XMTL HG.H8 H1               H8
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO LAI YAMTAI