Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG TRUNG KIÊN B : 0902190994 MR KHIEN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 3.8M
18:11 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
05:07 – 4.0M
17:26 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 4.3M
17:32 – 0.4 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3028/11 00H00 MƯỜI DONG BAC 22-09 3.5 146.85 10,964 F0 – SN TP02.TP03 H3 – H6 – X3
2 12H30 HƯNG CL BILIU HE 11.3 199.99 35,812 HM2.5 – F0         H3  –  H3
3 08H30 A AC TIANHE 9.6 228.93 48,191 CL3 – F0 CL6.NM6.Cluc X2           H1
4 03H30 06H00 KHOÁI BELRAY 13.1 199.96 35,048 F0 – HL3.3 H2 – H6 – H2
5 06H00 ĐỨC TRUNG VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X1     –     H2
6 07H30 09H00 TRƯỜNG ANH BG BRILLIANCE 6.8 199.99 39,964 F0 – CL4 CL8.HL8.CL6 H1 – H6 – X1
7 12H30 SƠN ZHAO SHANG YI DUN 6.6 228.3 47,842 CKHG – F0 CL6.NM6 H2           H3
8 10H00 12H00 TÙNGA VIET THUAN 56-02 6.0 189 30,681 HL1.4 – F0 H3
9 03H30 05H00 KHỨNG T&T GOLD 9.5 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H2     –     H3
10 03H30 07H00 ĐÔNG VIEN DONG 68 7.8 105.73 4,877 F0 – HP3 H2 – H6 – H2
11 10H00 11H00 HUNG GLOBE ELECTRA 12.8 229 43,834 F0 – HM2.4 H3  –  H3
12 03H30 04H00 HIẾUA ATN VICTORY 10.2 178.7 19,918 HL3.1 – F0 H2     –     H3
13 01H30 TÙNGD LONG TAN 168 7.1 91.94 2,684 XMHL – F0 CL6 H1 – H6 – H2
14 03H30 05H00 CHÂU XIN HAI JIA 13.0 189.99 32,957 F0 – HN1.6 H2 – H6.TL – X1
15 20H30 22H00 THANH B GENCO RANGER 7.55 292 94,839 HM2.2 – F0 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO LAI YAMTAI