Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC:0987519025 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
06:02 – 2.3M
21:15 – 1.4M
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 2.6M
21:50 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 2.7M
23:33 – 1.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 19H00 19H30 BÌNH DONG HE LUN 3.2 106 4,533 HL1.2 – F0 TR
2 19H00 22H00 ĐÔNG VĂN IBT TANGGUH 4.7 111.58 4,972 F0 – XMTL MT NM . CL6 TR            H2
3 19H00 20H00 TÙNG D TRUNG TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – CL2 TR            X2
4 06H30 07H00 THẮNGA MAGIC NOVA 12.5 225 41,662 HM2.6 -F0 H2
5 08H00 THẮNGA MAGIC NOVA 12.5 225 41,662 F0 – HN1.6 HLTKV          TL – X2
6 09H00 KIÊNA TÙNGD NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H3           H2
7 06H30 09H00 HIỆU VĂN PTS HAI PHONG 03 6.4 97.16 4,120 F0 – B12 P H2     –     H3
8 13H30 HIẾU A ANH ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,842 CKHG – F0 CL6.NM6 H2      H3
9 16H30 18H00 HƯNG DIONE 7.4 224.97 40,622 HN1.8 – F0 HLTKV X2 – TL – X2
10 08H00 TRƯỜNG THUẬN FUJIAN EXPRESS 10.7 215 54,567 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     H2
11 15H00 HIẾUA ANH GREEN SAPPHIRE 7.9 209.99 49,699 F0 – HL3.4          H3   H3
12 13H30 14H00 CHÂU THẮNG B KYPROS SPIRIT 9.2 225 41,759 HL2 – CL3 ST1. NM . CL6 H3            X3
13 13H30 14H00 HIẾU B KIÊN B ALL MARINE 09 5.5 84.24 1,992 F0 – HL1.5 H3
14 13H30 14H00 TUẤT HÀ D MINH KHANH 888 3.5 106 4,295 F0 – HG H3           H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AEGIR SELMER VOSCO UNITY MAGIC NOVA BALTIMORE DIONE