Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD : LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN VAN SON : 0974057082 NGUYEN VAN SAN- X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.9M
12:24 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
01:15 – 3.4M
12:38 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:26 – 2.7M
13:13 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 14H00 KHUNG PETROLIMEX 20 9.6 146.6 11,662 F0 – HM2.3 H2
2 23H3027-1 01H00 TRUONG HIỆU KN FUTURE 4.2 189.99 32,376 CTAU – F0 TP2.SEATEAM 1 X2 – TA – H1
3 07H30 09H00 TUNG A ROYAL 10.03 229 47,984 F0 – HM2.2 H1 – TA – H1
4 05H00 06H00 HA A VANGUARDIA 7.52 209.96 49,903 F0 – HM2.5 H1 – TA – H1
5 21H0027-1 00H00 THANH B SASEBO ECO 13.5 225 41,773 HM2.5 – HL3.3 TR
6 00H00 HUNG WILD ROSE 3.8 189.8 27.989 NOSCO – SN TP2.TP3.SEATEAM 01 X2
7 20H00 TRUONG TIGER LILY 6.5 229 43,036 CL3 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X3     –  TL
8 12H00 13H00 KIEN DONG BAC 99 3,5 110.06 3,640 F0 – HM1.1 H2
9 05H00 06H00 THAO TRUONG NGHUYEN 18 3.8 91.8 2,656 F0 – XMTL CL6 H1 – TA – H2
10 05H00 07H00 QUYEN TIEN LT BERYL 5.2 99.9 4,175 HM1.1 – CL1 HG H1 – TA – X3
11 12H00 14H00 MUOI VIEN DONG 68 3.0 105.73 4,877 F0 – HM1.5 H2
12 15H30 16H00 THANH B VANGUARDIA 7.52 209.96 49,903 HM2.5 – CL6MF CLUC.HL8.CL H1      –    X3
13 15H00 THUAN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC H2      – TA
14 21H00 22H00 THANH B PETROLIMEX 09 11.0 175.9 25,400 HM – B12 P.CLUC H2      –    H1
15 20H30 HANH LT BERYL 5,0 99,9 4175 CL1  –  F0 HG X3     –      H2
16 18H00 NAM NEWGOLD 6,0 167,2 15884 HM1,5  –  HL        H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA BON VOYAGE OCEAN GRACE