Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 2ND WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 3RD WATCH: LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
DAO TRUNG KIEN: 0984829575 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
2203 –  2.4M
1145 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
2200 –  2.2M
1228  –  1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
0014 –  2.9M
1113  –  1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 SON PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.1 TL
2 06H00 TRUONG SASEBO ECO 13.5 225.00 41,773 F0 – HM2.5         TL  –  TL
3 08H00 09H00 HA C NHA BE 06 6.6 107.48 4,156 F0 – HM1.6 H2
4 19H00 20H00 HUNG WILD ROSE 3.8 189.8 27,989 CTAU – NOSCO TP02.TP03.ST01 X2
5 21H00 HUNG DAI MINH 4.0 182.2 28,529 SN – CTAU TP02.TP03.ST01 X2
6 03H00 05H00 TRUONG HAI NAM 85 10.0 177.13 20,236 HM2.2 – HP4 TL  – TL
7 08H00 08H30 THANH A HONG LI 9.8 169.51 15,932 HL3.6 – F0 H2
8 16H00 17H00 CỬU TIỄN TIAN LONG 7.1 99.99 4,441 HL1.4 – F0 TR – TR
9 03H00 06H00 THAO DOLPHIN 15 6.48 92.25 2,963 HL1.5 – F0 TL
10 12H30 13H00 CHAU PANAMAX UNIVERSE 6.0 229 43,510 HM2.3 – F0 H1
11 08H00 HIỆU TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 CL2 – HG X2      –      H1
12 18H30 CỬU TIỄN LT BERYL 5.2 99.9 4,175 F0 – HM        TR
13 12H30 14H00 PHÁI MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.1 – B12 P.Cluc H1     –     H2
14 17H00 A NAM EVER GLORY 9.6 199.9 40,169 CL6 – F0 CL8.NM6.HL8 X2     –     H2
15 21H00 23H00 ANH DINA OCEAN 5,0 154,38 14726 HM2,4 -0  F0 TR
16 19H00 19H30 TUAT LAUREN 3,8 114.22 4.915 CTAU  –  F0 H.AU18.SEA 01 X2  – TA – TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA BON VOYAGE OCEAN GRACE