Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG: 0918943893 3RD : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN DANG LINH : 0936420886 DAO VAN KHIEN : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
02:00 – 3.4M
13:20 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
02:13 – 3.8M
13:44 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:26 – 0.1M
14:13 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 THANG A KM FUKUYAMA 13.0 228.99 43,013 F0 – HM2.4 H2      –     TL
2 00H00 TRUONG ROYAL 10.03 229.00 47,984 HM2.2 – CL3 CLUC.NM6.CL6HT          TL – X3
3 08H30 CHAU KHOAI SM SANTOS 6.8 229.00 43,989 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X1     –      H1
4 11H30 14H00 BINH DUC DAT 666 3.5 105.67 4,358 F0 – XMHL NM6 TR     –      H2
5 06H30 07H00 TUNG A ETERNAL LUCK 7.9 185.74 26,071 HL3.7 – F0 H1
6 11H30 12H00 CUU NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM1.6 – B12 P TR    –       H1
7 05H00 KIEN TRUONG NGUYEN 18 5.8 91.80 2,656 XMTL – HG1 H1
8 06H30 08H00 HA C DONG BAC 99 3.5 110.06 3,640 HM1.1 – XMTL CL6.NM6 H1     –      H2
9 05H00 06H30 THANH B BON VOYAGE 11.52 225 37,550 HN1.6 – F0 NM8 H2
10 CANCEL 17H00 HIẾU ROLLDOCK STORM 5.5 151.5 15,382 HG 7.2 – F0 H1
11 16H30 17H00 THẮNG A SILKROAD 03 12.5 189.99 33,054 HL2 – F0 H1
12 06H30 07H00 QUYỀN VIEN DONG 68 3.0 105.73 4,877 HM1.5 – XMHL HG H1     –      TL
13 18H30 23H30 DONG PETROLIMEX 14 8.0 128,6 8,542 F0   –   HM1.5  H2
14 18H30 19H00 KHOAI BMC ENDORA 8.85 139.92 11,681 HL1.2 – F0 H2
15 21H30 23H00 CHAU OCEAN GRACE 12.6 189.9 31,242 HN1.7 – F0 TR
16 14H00 QUYEN VIEN DONG 68 3.0 105.73 4,877 XMHL – HG HG H1
17 22H30 23H30 TRUONG KM FUKUYAMA 13.00 228,99 43,013 HM2.4 – HL2  TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE