Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: PHAM HUNG CUONG : 0918943893  2ND WATCH; NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
DOAN TRUNG HIEU .A; 0904693960 VU ĐINH MINH- X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
02:27 – 3.8M
14:24 – 0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
03:09 -4.2M
14:49- 0.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
02:22 -3.5M
15:16- 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 NAM ROLLDOCK STORM 5.5 151.50 15382 HG     –  F0 H1
2 11H00 MUOI NHA BE 06 6,6 107,48 4,158 B12   –  F0 P H2
3 07H00 07H30 HƯNG HAI NAM 85 5.5 177,13 20,236 HP4  –  F0 H1
4 11H30 12H00 QUYỀN VINASHIP GOLD 8,75 136,4 8.216 HL3.4  –  F0 H2
5 01H30 TRUONG BAO HE LING 11.1 189.9 28,780 HL3.1 – F0 TL
6 18H30 KIEN DONG BAC 99 7.1 110.06 3,640 XMTL – HL1.4 NM6.CL6 H1              H2
7 15H00 19H00 THANG B PETROLIMEX 20 9,6 146,6 11,662 HM  –  B12 P.CLUC TR    – H1
8 19H00 THANH B PETROLIMEX 09 8,0 175,9 25.400 B12   –  F0 P,CLUC H1   –  TR
9 15H00 16H00 TUNG A HAO HUNG 666 6,8 195.00 36801 F0   –   HG7.3 TR         H1
10 21H00 THANH A HONG YUN NO. 66 3.2 45.80 357 CLUC – FO H2
11 22H30 HÀ A VANGUUARDIA 10.74 209.96 49903 CL6 – FO CLUC.HL8.CL6 X2      TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE