Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 01 Năm 2021

HL8 – NM6 – CL6

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG: 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR KHIÊN : X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:02 – 3.7M
16:35 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 –  4.1M
16:19 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 18H00 CUONG C HAI NAM 86 9.0 180.00 21385 HL3.4 – FO  H1
2 13H00 13H30 MUOI KIEN LUCKY GROW 899 5.0 105.00 3456 HM1.4 – FO  H1
3 22H00 TRUONG MEDAN EPRESS 10.3 215.00 54725 CL5 – FO HL8 – NM6 – CL6  X3 –  TA
4 09H00 10H00 THUAN BAO SHENG 9.8 169.03 16715 HP – FO  H1 – TA  – TL
5 06H00 HA A SINOWAY VI 10.0 189.99 28,615 HM1.5 – HL1.1           TA-  H1
6 20H30 22H00 HUNG SHUNG WANG 11.5 188.30 26092 FN5 – FO NM8  X3 – H2TA – TL
7 16H00 17H00 BINH DUC HAI PHUONG SUN 5.6 90.72 2,551 F0 – HG7.1  H1             T2
8 20H30 21H00 SON WINCA 10.0 165.50 16446 HP3 – FO TR
9 09H00 10H00 TRUONG THANG B GREEN BAY 6.9 199.99 49,250 F0 – CL4 HL8.NM6.CL8  H1       TA    X3
10 20H30 21H30 TUNG A BELINDA 8.47 199.90 36321 FO – HM1.3 TR
11 04H00 HA A UNI RICH 9.7 199.99 40,360 CL4 – F0 HL8.NM6.CL6  T2     TA
12 23H0027-1 00H00 THANH B HA B XING BAO 6.6 223.7 37,623 F0 – CL3.MF. CLUC.NM6.CL6  TL               T2
13 11H00 TUAT DAI TAY DUONG 36 3.5 2989 91.94 HG – FO  TL
14 07H00 THAO KIEN PHU DAT 15 3.2 79.87 1,863 PVOIL – F0  T2               H1
15 07H30 09H00 HUNG ULTRAMAX 2 7.4 199.9 36,286 F0 – HL1.3  H1    TA     H1
16 09H00 HA C NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – F0 P  T2       TA     H1
17 02H00 DONG SHENG WEI 18 6.0 140.3 8,581 CL3 – F0 HG.G68  T2              TR
18 22H30 THANH B FORESTAL GAIA 10.4 199.9 40,350 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6  X3    TA      TL
19 01H00 02H00 KHOAI BINH VINALINES UNITY 3.5  153  14,851 SN – C.TAU HP1.TP2.TP3  X2
20 01H00 04H00 PHAI TAN BINH 259 4.5 175.53 19,789 KNEO – SN HP1.TP3.TP3.H19  X2
21 11H00 11H30 QUYEN TSYS 5.4 109 5,366 HL1.5 – F0  TL
22 23H0027-1 00H00 TRUONG SUNISA NAREE 10.35 199.9 36,416 HL1.1 – F0  TL
23 00H00 HIỆU THANH PHAT 01 2.8 69.85 1,080 CL2 – HG  T2
24 06H00 HANH HAI PHUONG SKY 5.2 92.05 2,758 HG – CL1 HG  T2               X3
25 16H00 17H00 KHUNG PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.4  H1
26 20H30 21H30 HA A EGE S 10.5 190 33,312 HM2.6 – HP4  TR