Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR MINH : X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
03:27 – 3.5M
15:40 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 –  3.9M
15:29 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 02H00 TRUONG KAPTA MATHIOS 12.8 189.99 32,415 F0 – HL3.3  TL   TA.TR
2 00H30 03H00 CUONG C THUAN PROSPER BEE 12.5 189.99 31,236 F0 – FN3 NM8  TL  TA  H2  X3
3 04H00 06H00 THAO THẾ PHU DAT 15 4.7 79.87 1,863 F0 – PVOIL  TR               T2
4 04H00 05H00 HA A QING HUA SHAN 7.0 199.9 36,388 F0 – HL3,7  TR    –  TL
5 04H00 05H00 TUNG A SINOWAY VI 10.3 189.99 28,615 F0 – HM1.5  TR
6 04H00 06H00 HA B HTK PHOENIX 9.8 169.37 17,019 F0 – HL3.5  TR
7 05H00 TRUONG PETROLIMEX 11 9.6 175.9 25,400 F0 – HM1.3            TR    TR
8 09H00 10H00 THANH A HANH CLARE 7.7 167 16,498 F0 – HL3.1  H1     TA
9 04H00 09H00 HIỆU KIEN THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080 F0 – CL2  TR              X2
10 12H00 HANH THANH A NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B125000 P            TA    T2
11 04H00 04H30 BINH TAY SON 04 8.0 136.4 8,216 HL – F0  TR              TL
12 06H00 KHUNG SOUTHERN WEALTH 4.5 91.94 2,969 PVOIL – F0 G68  T2   – TA – H1
13 20H00 21H00 CUU KIEN LUCK GROW 899 5.0 105.00 3456 FO – HL1.4  H1
14 15H30 16H00 THANG A PETROLIMEX 11 9.6 175.96 25400 HM1.3 – B12 CLUC – P  H1             T2
15 16H00 TUAT PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8542 B12 – HL1.13 P – CL6 T2              H1
16 22H00 23H00 HUNG HIẾU TAN BINH 259 3.6 175.53 19,789 CTAU – K.NEO HP1.TP3.TP2.H19  X2
17 16H30 MUOI THE DAI TAY DUONG 36 3.5 91.94 2989 CL1 – HG  X3             T2
18 20H00 21H00 THANH B TWINLUCK SW 7.3 175.53 19,817 HL1.2 – F0  H1