Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH: LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR SẢN : X3 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.3M
14:57 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:12 –  3.7M
15:29 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 DONG DONG BAC SUN 3.5 110.06 3640 FO – HG          TR     T2
2 19H00 HIẾU DONG PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13468 B12 – FO CLUC – P  T2             TR
3 18H00 19H00 HA C PETROLIMEX 12 8.0 128.60 8542 FO – B12 P – CL6 TR              T2
4 13H30 14H00 TUNG A GERTRUDE OLDENDORFF 9.2 229.00 44218 HL3.3 – HM2.4 H2     TA    H2
5 13H30 16H00 MUOI HONG YUN 66 2.8 45.80 357 FO – CLUC H2 – TA – T2
6 11H30 12H00 THANG A SUNISA NAREE 9.3 199.90 36416 HL3.7 – HL1.1 H1
7 18H00 19H00 DANG TAN BINH 123 5.6 154.35 14743 FO – HG7.3 TR              T2
8 23H3025-1 01H00 THAO DUC SOUTHERN WEALTH 6.0 91.94 2,969 F0 – PVOIL G68  TR               T2
9 06H00 07H00 PHAI HAI PHUONG STAR 5.6 175.53 19,822 F0 – HL3.1  H2     TA      H2
10 13H30 15H00 CUONG C EGE S 12.9 190.00 33,312 F0 – HM2.6 H2 – TA
11 02H00 HA A THUAN HOKUETSU USHAKA 10.2 210.00 49,186 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6  X5                TL
12 02H00 04H00 ANH DONG ANNA OCEAN 4.5 158.03 15,737 F0 – XMTL CL6.G68  TL                T2
13 01H00 THANH B THANH A CHIARA D’AMATO 12.8 229.00 51,255 F0 – HN2.5 NM8                      H1
14 13H30 15H00 TUAT TSYS 5.4 109.0 5,366 F0 – HL1,5 H2 – TA – H2
15 01H00 THANG A SAPPHIRE ISLAND 8.8 179.99 21,213 CL7 – F0 HL8.CL6  X5               TR
16 02H00 03H30 HUNG NAM FORESTAL GAIA 7.14 199.90 40,350 F0 – CL6 HL8.CL6.NM6  TL               X3
17 06H00 07H00 HIỆU HAI PHUONG SKY 5.2 92.05 2,758 F0 – HG  H2     TA     T2
18 06H00 06H30 TRUONG LINH STAR AMETHYST 9.7 228.99 42,980 HL3.5 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT  H2               X3
19 16H30 QUYEN FS BITUMEN NO.2 6,0 109,90 7,634 CL1  –  F0 HG.HC8  H8             H1
20 17H00 CUONG C WESTERN AIDA 6.5 186.96 22668 HM1.4 – FO          TA     H1