Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 01 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  NGYUEN QUOC TRUONG  – 0918636186 2ND WATCH: DAO VIET HOANG- 0984888966 3RD WATCH: PHAM HUNG CUONG – 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
HOANG MINH TUNG: 0965427068 VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
0500 – 3.9M
1704  –  0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
0500 –  4.2M
1730  –  1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H30/28 00H00 LINH VTC SUN 9.8 154.50 14,743 HL3.6 – F0 TL
2 23H30 CUONG C STAR AMETHYST 6.9 228.99 42,980 CL7 – F0 CLUC- HL8.CL6 X5 – H6
3 02H00 HA B ANA OCEAN 8.6 158.03 15,737 XMTL – QD CL6 – GD68 T2
4 19H00 TUNG A PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – HL P – CLUC T2          TA
5 19H00 20H00 HA B LOI HOPE 7.4 114.40 5,667 FO – B12 P – NM6 H6          T2
6 02H30 03H30 PHAI PACIFIC 07 4.1 199.90 29862 CT1 – F0 PH01.TP02,TP03 X3
7 07H00 PHAI PACIFIC 07 4.1 199.90 29862 F0 – HL1.2              H1
8 00H00 HA A GERTRUDE OLDEDORFF 9.2 229.00 44218 HM2.4 – CL5 CLUC- HL8.CL6    TR             X2
9 08H00 TRUONG UNIVERSAL GLORIA 8.17 228.93 48191 F0 – CL6 CLUC- HL8.CL6     TA              X2
10 10H00 THAO KIEN THANH PHAT 01 3.2 69.85 1080 HG – F0 H1
11 12H30 13H00 HUNG SINOWAY VI 9.7 189.99 28615 HL1.1 – F0 H1
12 12H30 13H00 CUONG C QING HUA SHAN 8.1 199.90 36388 HL3.7 – HL2 H1
13 12H30 13H00 TUNG A PEAK PEGASUS 9.2 229.00 43005 HL2 – HL3.6 H1
14 16H30 17H30 HA A WESTERN SANTOS 9.62 199.90 36278 F0 – HP H1