Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 VŨ ĐÌNH MINH : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
18:00 – 2.6M
08:21 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:12 – 2.7M
10:14 – 1.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:04 – 2.4M
07:44 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 08H00 TRƯỜNG SPINEL 8.05 210 52,938 F0 – CL6 HL8.CL8.NM6 H6     –     X2
2 23H0026-9 00H00 TÙNG D HIẾU B PHUONG NAM 98 3.0 79.98 2,772 F0 – XMTL H1
3 06H00 07H00 CỬU HIẾU B QUANG HAI 09 6.5 105.67 4,326 F0 – HG H6     –     H2
4 06H00 07H00 THANH A MAIRINI 6.5 222.85 43,692 HL3.5 – F0 H6     –     TP
5 17H30 19H30 HẠNH NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HL H2
6 17H30 18H00 ANH ALEA 7.8 169.37 17,009 HL1.1 – F0 H2
7 17H30 18H30 KIÊN VIET ANH 01 3.0 92.06 3,430 F0 – HG H2     –     H1
8 20H00 21H00 THẮNG A ALPHA GALLANT 11.3 291.98 9,2992 HM2.6 – FO H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8