Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  PHAM CUONG THAI: 0904135306 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:  0918636186 3RD WATCH: LE THANH KONG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ: 0398883444 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:21- 3.3M
06:40 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
18:21 – 3.4M
07:34- 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.1M
06:26 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H30 09H00 ĐĂNG PHUONG DONG 06 5.00 157.50 13,706 FO – HL3.6 H1 – TP – H1
2 05H30 09H00 TÙNG A SOHO MANDATE 6.8 199.90 34,614 FO – HM1.3 H1 – TP – H1
3 15H00 15H30 MƯỜI PETROLIMEX 15 5.6 159.90 13468 HL1.4 – FO H2 – H2
4 15H00 18H00 THANH B PETROLIMEX 09 9.6 175.90 25400 FO – B12 CLUC – P H2     –     X1
5 05H30 06H00 KIÊN STAR 26 6.3 89.98 2941 FO – CL7 HG H1     –     X1
6 09H00 TRƯỜNG AC TIAN HE 9.8 228.93 48,191 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL8HT X1      –    H1
7 10H00 HIỆU QTM 01 5.7 92.55 2,605 XMTL – HG H8 H8      –    H2
8 17H00 MƯỜI NEPTUNE STAR 5.1 159.94 15,073 F0 – HL         H2 – H2
9 15H00 17H00 QUYỀN PTS HAI PHONG 02 4.5 99.90 3,166 HL – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8