Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
16:00 – 2.9M
05:06 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
16:08 – 3.2M
03:46 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
17:00 – 3.4M
03:00 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 BÌNH QTM 01 4.0 92.55 2,605 HN1.4 – F0 X2 – TR
2 02H00 BÌNH QTM 01 4.0 92.55 2,605 F0 – HG                 H2
3 12H00 13H00 SƠN ROSALIA 9.3 179.95 25,546 HP4 – F0 H2 – TP – H2
4 12H00 13H30 PHÁI HIẾUA ALPHA GALLANT 14.5 291.98 92,992 F0 – HM2.6 CL8 H2 – TP – H2
5 13H00 KIÊN PTS HAI PHONG 02 4.5 99.9 3,166 B12 – HL1.5 P X3     –     H2
6 04H00 CHÂU JOZEN 8.78 234.98 50,625 CL3 – F0 CL8.HL8.Cluc X2 – TP – H1
7 13H30 14H30 HƯNG TRUONG LONG 01 3.35 228.38 44,452 SN – C.TAU1 ST01.NM8.HC36.HC45 X3
8 16H30 17H00 THUẬN VINASHIP DIAMOND 9.7 153.5 14,397 HL3.4 – F0 H1
9 16H30 18H00 THẮNGA AC XIANGHE 7.5 199.91 40,089 F0 – CL3 CL6.NM6.HL8 H1 – TP – X3
10 06H00 ĐÔNG QTM 01 4.0 92.55 2,605 HG – XMTL H8 H2      –    H8
11 20H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HL P.Cluc X3      –     H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ALPHA GRACE