Kế Hoạch Điều Động Ngày 24 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: DAO VIET HOANG – 0984888966 3RD WATCH:  LE THANH KONG – 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TANG VAN THE: 0398883444 TO MINH THANG VU DINH MINH – X2: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
1522 – 3.4M
0210 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
1510 – 3.1M
0337 –  0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
1600 – 3.6M
0202 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 QUYEN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 X1       –    H1
2 18H00 HẠNH TIỄN SUN BRAVE 8,41 127,67 9,976 CL6  –   F0 HG.NM6 X2      –      H2
3 10H00 13H00 KHUNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1     TP   X3
4 10H00 11H00 NAM ROSALIA 9.3 179.95 25,546 F0 – HP3 H1 – TP – H1
5 15H00 THAO CUU PTS HAI PHONG 02 6.3 99.90 3,166 F0 – B12 P          TP  X2
6 06H00 KIEN QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2     –     H2
7 13H00 CUU THẠO HAO YUAN 4.4 119.95 5,357 CL7 – F0 H8.HG H8     TP
8 18H30 19H00 HÀ B 21 LUCKY 9.78 163.8 17,977 HL3.6 – F0 H2
9 13H00 14H00 THANG B BARYON 4.8 159.53 13,448 C.TAU2 – C.TAU1 ST01.HC45 X2
10 06H00 HA C TONG CHENG 701 4.6 112.8 5,092 CL7 – F0 HG.H8 H8    –      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QTM 01
ALPHA GRACE