Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306 3RD WATCH : LE THANH KONG: 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.2M
02:51 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
01:20 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
15:05 – 3.7M
01:18 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H00 KIÊN DONG DUONG 09 3.6 91.94 2,999 F0 – HG7.2 H2     –     H1
2 07H30 09H00 HÀ B QUANG VINH 188 4.5 144.91 10,923 F0 – SN ST1.HC43. H1 – TP – X1
3 SH – 07H30 09H00 HÀ A TIỄN SUN BRAVE 5.5 127.67 9,976 F0 – CL6 HG.NM6 H1 – TP – X1
4 08H00 THẠO HIẾU B HOANG HA STAR 3.2 89.95 1,694 PVOIL – F0 NM6 X1     –     H1
5 SH – 07H30 10H00 HƯNG ĐỨC QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H1 TP   X2
6 03H00 04H30 ANH ALEA 9.82 169.37 17,009 F0 – HL1.1 H2 – TP – H2
7 17H30 19H00 THANH B ALPHA GRACE 9.0 292 94,817 HN1.7 – F0 NM8 X1  – TR – X1
8 11H00 13H00 TRƯỜNG AC TIANHE 7,5 228,93 48,191 F0   –   CL5 CLUC.HL.CL6 H2  –  TP-   X1
9 19H30 21H00 THUẬN T.T GOLD 5,9 167,2 15,884 F0   –   HL3.1 H1
10 21H00 TUNG D VIET TRUNG 135 2.0 95.12 2,917 CL3 – F0 NM6 X2      –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QTM 01
ALPHA GRACE