Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 3.3M
01:46 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
14:00 – 3.5M
00:35 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
14:13 – 3.8M
00:38 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 14H00 TÙNG D VIET TRUNG 135 5.3 95.12 2,917 F0 – CL3CM NM6          H2 – H2
2 SH 15H30 HÀ A QUYỀN PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 P,CLUC X3     –      H1
3 SH – 14H30 15H30 PHÁI THẠO PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.3 – B12 P.CL6 H1     –      X3
4 21H30 22H00 MƯỜI LEENA 5.6 148.85 13,712 HL1.2 – F0 H1
5 00H00 HÀ A TOMAROS 6.7 199.99 38,234 F0 – HL3.1         H6 – H1
6 10H00 11H30 CHÂU S HERMES 13.1 199.98 34,835 FN3 – F0 NM8 X1 – TR – X1
7 06H00 KHOÁI TRƯỜNG PINE EXPRESS 9.7 199.99 39,145 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X2    –      H6
8 11H00 THẠO TÙNG D TIEN THANH 68 3.4 74.36 1,861 HG – F0 H2 – H2
9 SH – 07H30 10H00 HƯNG HẠNH RUN FU 8 4.0 170 17,433 CTAU 1 – F0 ST1.HC43 X3 – TP – H2
10 09H00 10H00 THẮNG A AFRICAN OSPREY 4.42 180 24,212 SN – CTAU 1HL ST1.HC43.CL15.HC36 X3
11 09H00 11H30 HIẾU A HAI PHUONG STAR 4.7 175 19,822 CTAU 2 – F0 ST1.HC43 X3 – TP – H2
12 07H30 09H00 THẮNG B HIỆU BARYON 5.0 159.53 13,448 F0 – CTAU 2 ST1.HC43 TP
13 13H30 THẮNG B HIỆU DONG BAC 22-04 3.4 146.88 12,137 SN – F0 ST1.HC43.CL15         TP – H2
14 SH – 07H30 08H30 HÀ A ĐỨC HOANG HA STAR 4.5 89.95 1,694 F0 – PVOIL NM6 TP     –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QTM 01
ALPHA GRACE