Kế Hoạch Điều Động Ngày 21 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THẮNGB : 0358504214 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
13:19 – 3.3M
00:45 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.5M
23.51 – 0.9
CAM PHA TIDE TABLE
13:20 – 3.8M
23:59 – 0.9
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 20H00 22H00 THANH A SATIGNY 7.1 199.9 36,106 F0 – HL3.3 H1 – H6 – H1
2 03H00 03H30 THẮNGA NORD ANTHEM 6.9 199.9 34,511 HL1.3 – F0 H1 – H6
3 06H00 THẮNGA OCEAN FAVOUR 13.1 225.32 44,492 F0 – HL2         H6 – H1
4 15H00 NAM TÙNGA NORD POLLUX 7.0 228.99 43,042 CL7 – F0 CL6.HL8.CLUC X2     –     H2
5 20H00 21H00 SƠN GREEN BAY 6.8 209.99 43,954 F0 – HL1.3 H1 – H6 – H1
6 03H30 06H00 KHOÁI RIPLEY PROSPERITY 6.5 224.94 39,737 HL3.5 – F0 H1
7 SH 06H30 PHÁI ĐỨC MINH QUANG 2.0 98.9 2,810 CL3 – F0 NM6 H2     –     H1
8 06H00 TÙNGD HIẾUB ISTAR 55 3.0 89.68 2,975 HG – F0 H2     –     H1
9 SH 16H30 PHÁI TIỄN XIN SHUN N01 8.0 116.23 6,186 XMTL – F0 HG.H8 H8       –   H2
10 12H30 13H30 BÌNH TONG CHENG 701 5.9 112.8 5,092 F0 – HG H2 – H6
11 15H00 BÌNH TONG CHENG 701 5.9 112.8 5,092 HG – CL7 HG.H8                 H8
12 12H30 13H00 HIẾU A MAIRINI 8.5 222.85 43,692 HL3.3 – HL3.5 H2
13 SH 22H00 HÀ A HẠNH PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X2 – H6
14 SH – 20H00 22H00 HƯNG QUYỀN PETROLIMEX 20 7.0 146.6 11,662 HL1.5 – B12 P.CLUC H1    –      X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES
QTM 01
ALPHA GRACE