Kế Hoạch Điều Động Ngày 20 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 3.3M
HON GAI TIDE TABLE
12:19 – 3.5M
23:51 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
12:26 – 3.7M
23:59 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00 12H30 THANHA VIET THUAN 80-02 7.0 225 40,170 HL1.3 – F0 H2   H6   H1
2 15H30 LINH CHÂU GOTLAND CAROLINA 7.6 183.2 29,283 B12 – F0 P.Cluc X1    H1   H2
3 SH-16H00 16H30 PHÁI QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM1.4 – B12 P.Cluc H1           X1
4 07H00 07H30 HẠNH PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.3 H1     –     H2
5 12H00 14H00 ĐĂNG PETROLIMEX 20 7.0 146 11,662 F0 – HL1.5 H2    H6   H1
6 10H00 11H00 THẮNGB RUN FU 8 4.4 170 17,433 SN – C.TAU1TL ST01.HC36.HC45 X1
7 04H00 05H30 HIỆU HAO YUAN 5.9 119.95 5,357 F0 – CL5 HG.H8 H2     –     H8
8 SH 00H00 HƯNG TIỄN ZHONG JIE 4.8 100.48 6,049 CL5 – F0 HG X3     –     H1
9 16H00 17H00 KHỨNG BMC CALYPSO 9.8 154.35 14,951 HG7.3 – F0 H1
10 19H00 22H30 ĐÔNG VAN DON SEA 4.6 99.92 4,724 F0 – HG7.1 H2      –    H1
11 19H00 20H00 SƠN NORD ANTHEM 6.39 199.9 34,511 F0 – HL1.3 H2 – H6.H2
12 12H00 13H00 TÙNGD HIẾUB ISTAR 55 3,0 89,68 2,975 F0 – HG H2    H6    H1
13 10H00 12H00 KIÊN HOAI SON 56 6,1 79,8 2,293 HN1.7 – F0 X2  –  TR-   X2
14 SH 21H00 HƯNG THẠO BRAHMAN EXPRESS 4,5 133.39 7,727 CL1 –  F0 NM6.HG X1     H6  – H2
15 23H30 THẠO QTM 01 4.0 92.55 2,605 F0 – HN1.4      H6.TR – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES QTM01 ALPHA GRACE