Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG.0907050268 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
11:22 – 3.4M
23:07 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 3.6M
23:22 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
12:00 – 3.2M
23:47 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 09H00 ANH TAOTREASURE 9,7 158.00 15,289 HL3.1 – F0 H1
2 03H30 04H00 TRƯỜNG JOZEN 7,43 234,98 50,625 HM1.3  –  CL3 CLUC.HL,CL6.HT H2    –      X3
3 06H30 08H00 THUẬN 21 LUCKY 6,0 171 17,977 F0 – HL3.6 H1 – H6 – H1
4 06H30 08H00 KHOÁI TÙNG A PINE EXPRESS 6,5 199,90 39,145 F0 – CL6 HL8..NM6,CL6. H1 – H6 – X3
5 02H00 QUYỀN NHA BE 09 4.80 105,97 4,250 B12 – F0 P H2 – H6 – H2
6 06H30 08H00 HÀ A THẠO XING SHUN NO1 5,2 116,23 6,186 F0 – XMTL HG.H8 H1 – H6 – H8
7 06H30 09H00 NAM ZHOU SHUN 6,8 110,03 4,645 HP2 – F0 H1
8 14H00 KIÊN HIẾU B SARA 2,8 41,00 298 HG – F0 H2
9 04H00 08H00 CỬU HOAI SON 56 2,8 79,8 2,293 HN1.4 – HN1.7 X2 – TR – X2
10 20H00 21H00 THẠO MINH QUANG 5,0 98.9 2,810 F0 – CL3CM NM6 H1    –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
S HERMES HOAI SON ALPHA GRACE