Kế Hoạch Điều Động Ngày 28 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST : WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 NGUYỄN VĂN SẢN : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
05:16 – 2.6M
15:34 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.0M
15:54 – 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:22 – 2.6M
15:13 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 TÙNG D HIẾU B PHUONG NAM 98 5.70 79.98 2,772 XMTL – HG H2
2 11H00 HIẾU A PETROLIMEX 09 8.0 175.90 25,400 B12 – HM1.4 CLUC.P X3     –     H2
3 10H00 11H00 HÀ A PETROLIMEX 16 10.4 183.22 29,188 F0 – B12 CLUC.P H2     –     H1
4 16H00 NAM PETROLIMEX 09 8.0 175.90 25,400 HM1.4 – F0
5 14H30 15H00 CỬU NHA BE 08 6.6 105.00 4,432 HL1.5 – B12 P H1          X3
6 10H00 11H00 SƠN SATIGNY 11.16 199.90 36106 HL3.3 – F0 H2
7 08H00 HÀ C VIET ANH 01 3.0 92.06 3,430 HG – XMTL CL8.H8 H1    –     H8
8 10H00 12H00 THẮNG B T&T GOLD 9.9 167.2 15,884 HL3.1 – F0 H2
9 14H30 15H00 NAM OCEAN FA VOUR 8.5 225.32 44492 HL2 – HL2 H1
10 17H00 THANH A TÙNG A AC XIANGHE 10.56 199.91 40,089 CL3 – HM2.3 CL6.NM6.HL8 X3     H6    H2
11 cancel 22H00 HƯNG ĐỨC MAPLE HARBOUR 4.4 190 31,540 F0 – SN ST01.HC44.CL H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8