Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG:  0984888966 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH: 0962515960 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
05:16- 2.6M
15:34 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
06:00 – 3.0M
15:54- 1.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
03:22 – 2.6M
15:13 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 TÙNG D HIẾU B DONG DUONG 09 6.2 91.94 2,999 HG – F0 H8     –     H1
2 14H00 QUYỀN TIỄN NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 p X1     –     H1
3 05H30 ĐÔNG VAN DON SEA 7.1 99,92 4,724 HG7.1 – F0 H1
4 11H00 TÙNG D HIẾU B HAI AU STAR 6.2 91,94 2,999 F0  –  HL1.4         H1
5 CANCEL 22H00 TRƯỜNG THẮNGB MAPLE HARBOUR 4.4 190,00 31,540 F0 – SN ST01.HC44.CL H1 – H6 – X1
6 17H30 18H00 HIỆU HAI AU STAR 6.2 91,94 2,999 HL1.4 – F0 H1
7 CANCEL 23H30 CHÂU ANH TRUONG LONG 01 4.2 228,38 44,452 C.TAU1 – F0 ST01.HC36.NM8 X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8