Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 09 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN: 0969476286 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
05:00 – 2.9M
19:18 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
06:18 – 3.0M
17:20 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 3.4M
17:41 – 1.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 LINH THANHB PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 B12 – HM1.4 P.Cluc X2 – H6
2 14H30 16H00 KHOÁI A PRINCESS LILY 9.0 199.96 41,471 F0 – CL6MF CL6.NM6HT.HL8 H1 – H6 – X2
3 10H00 11H00 CỬU ZHONG JIE 4.7 100.48 6,049 F0 – HG H1 – H6 – H1
4 14H30 15H00 HIẾU A AMANI 6.8 199.9 34,614 HM1.3 – F0 H1  H6   H1
5 01H30 C QUANG HAI 09 6.5 105.67 4,326 HG – F0 H1 – H6 – H1
6 08H30 THANHB LINH AC XIANG HE 10.56 199,91 40,089 HM2.3  –  F0         H6 – H1
7 14H30 15H30 NAM MAERSK NORDDAL 9.8 171.93 25,805 F0 – CL4 CL8.HL8 H1 – H6 – X2
8 14H30 16H00 SƠN PETROLIMEX 16 8.0 183.2 29,188 HM1.4 – F0 H1  H6    H1
9 cancel 01H00 HÀ B BARYON 4.4 159.53 13448 CTAU1TL – CTAU1HL ST01 – HC44 X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8