Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH: PHAM CUONG THAI: 0904135306 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG:  0918636186 3RD WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU: 0947376859 NGUYỄN VĂN SẢN: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:21- 3.3M
19:00 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
08:03 – 3.8M
19:21- 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
06:09 – 3.1M
20:11 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 THANH B SPINEL 10.50 210.00 52,938 CL5 – FO HL8 – CL8 – NM6 X3     H6      H1
2 04H30 05H30 THANH A LINH AFRICAN OSPREY 4.20 180.00 24,212 CTAU – FO ST01 – HC44 X2     H6      H1
3 00H30 02H30 THẮNG B BARYON 4.40 159.53 13,448 CTAU1TL – CTAU1HL ST01 – HC44 X2
4 22H00/30 00H00 THẮNG A MAPLE HARBOUR 4.4 190.00 31540 FO – SN ST01 – HC44 – CL H1      H6      X2
5 00H30 01H30 HƯNG APJ JAD 4.30 189.99 30,053 CTAU – FO ST01 – HC44 X2     H6      H1
6 00H30 02H00 TRƯỜNG HÀ B TRUONG LONG 01 4.2 228.38 44,452 SN – FO ST01 – HC44 – NM8 X2
7 06H00 TRƯỜNG HÀ B TRUONG LONG 01 4.2 228.38 44,452 FO – CL5MF CLUC – HL8 – CL6                               X3
8 08H50 11H00 KIÊN HIẾU B HANG AN 3.5 75.55 1457 FO – HG H1 – H6 – H1
9 02H30 KHOÁI MAERSK NORDAL 9.0 171.93 25805 CL4 – FO HL8 – CL8 X3       H6          H1
10 15H00 16H00 THUẬN VINASHIP PEARL 5.5 157.26 14602 FO – HL3.5 H1      H6         H1
11 15H00 17H30 HÀ A CHIPOLBROK STAR 9.4 199.80 24142 FO – HL1.1 H1    H6      H1
12 08H50 09H00 TÙNG D QTM 01 5.7 92,55 2,605 HG  –  F0 H1
13 08H50 09H00 BÌNH PHUONG NAM 98 5.7 79.98 2,772 HG – F0 H1
14 20H00 HẠNH ĐỨC SISTER 12 4.4 98.17 5,551 HG – F0 H1        H6           H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8