Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATC:  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG:  0918943893 3RD WATCH: PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH: 0965705386 ĐÀO VĂN KHIÊN: 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
08:26- 3.6M
20:40 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
09:09 – 4.1M
20:55- 0.7M
QUANG YEN TIDE TABLE
08:00 – 3.4M
21:07 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00/01 01H00 NAM MƯỜI HAI NAM 85 4.20 177.13 20,236 FO – SN ST01 – HC44 H1        H6     X1
2 04H00 05H00 ĐÔNG TIỄN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 FO – B12 P H1                   X2
3 04H00 05H00 KHỨNG GOLDEN KEY 5.90 170.00 17,433 FO – HL1.4 H1         H6      H1
4 04H00.SH 06H30 HƯNG THẾ QUANH ANH GM 5.80 91.94 2,971 FO – PVOIL HG H1                   X1
5 06H00 KIÊN HIẾU B VIET ANH 01 7.2 92.06 3.430 XMTL – HG CL8 H8                   H1
6 09H30 10H00 SƠN CHIPOLBROK STAR 9.4 199.80 24142 HL1.1 – FO H1
7 18H00 21H30 ĐĂNG THERESA LIBRA 8.5 144.71 11254 FO – CL2 NM6 – H8 H1           H6         H8
8 SH 16H00 PHÁI THẾ STAR 26 7.0 89.98 2941 CL7 – FO HG X1            H6          H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8