Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH :PHẠM CƯƠNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU.0904458128 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 VŨ ĐÌNH MINH.0949868128
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.8M
21:52 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
10:18 – 4,2M
22:13 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
09 :14 – 3.6M
22:09 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 06H00 KIÊN PTS HAI PHONG 02 6,3 99.90 3,166 F0     –   B12 P H1       –     X2
2 01H00 QUYỀN NHA BE 06 4,5 107,84 4,158 B12    –   HL P X1
3 05H00 QUYỀN NHA BE 06 4,5 107,84 4,158 HL      –   F0                  H1
4 03H00 06H00 CỬU BLUOCEAN 02 6.1 96,72 3,437 F0  –  PVOIL HG H1      –      X1
5 10H00 12H00 TÙNG A POLYWORLD 7,3 189,99 33,032 F0      –  CL4 HL8.CL6,NM6 H1 –  H6 –  X2
6 03H00 04H00 TÙNG D AEGIS ELITE 6.2 104,84 3,844 F0    –   CL7 HG H1    – H6 –  X2
7 03H00 05H00 ĐÔNG ERWATI I 4,8 112.00 5,359 F0  –     CTAU1 HC45.CL15 H1   –  H6 – X2
8 SH 07H00 HÀ A THẾ QUANG ANH GM 4.2 91,94 2971 PVOIL  –  F0 HG X2    –         H1
9 03H00 05H30 HÀ B GOBY 4,8 145,53 11,623 F0   – CTAU2 HC.44,ST 01 H1  –  H6  –  X2
10 10H00 10H10 HANH VIET ANH 01 7.0 92.06 3,430 HG   –   F0 H1
11 10H00 12H00 KHOÁI TOMAROS 12.64 199.99 38,234 HL3.1 – F0 H1   H6     H1
12
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8