Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN ĐẮC TRUNG : 0934661976 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
22:28 – 2.9M
09:26 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
23:05 – 3.2M
10:06 – 1.3M
QUANG YEN TIDE TABLE
22:13 – 2.7M
10:00 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 CHÂU PETROLIMEX 18 10.7 175.9 25,429 F0 – HM1.4 H5
2 02H00 HÀ C DAYANG BAILI 7,0 110.04 7,216 CL1 – F0 HG.H8 H8   –     H6
3 06H00 07H00 TÙNG D KIÊN B SHENG WEI 1 5.4 97 2,953 F0 – CL1 HG H5    –     X3
4 CANCEL 09H30 HIỆU MANH HAI PHAT 36 2.5 79.9 2,109 HN2.13 – HN1.7 X2 – TR
5 11H00 12H00 THẠO THANH BINH 68 6.8 99.38 3,329 F0 – HG TL     –     H2
6 13H00 KIÊN A KIÊN B TRONG TRUNG 189 3.5 83.9 1,998 PVOIL – HG HG X2     –     H2
7 15H00 15H30 TUẤT PHC FORTUNE 4.2 107.28 4,532 F0 – HG H2    –      H5
8 19H00 HÀ A GLORIOUS MAPLE 10.54 199.9 39,964 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6 H2 –       – H5
9 15H00 16H00 SƠN ALPHA GRACE 12.0 291.9 94,817 HM2.6 – F0 H2 –
10 16H30 17H30 TIỄN LADY VALENCIA 3.5 99 3,603 CTAU1TL – NEONOSCO TP3.TP2 X2
11 16H30 18H00 HÀ B PROGRESS 4.0 145 9,858 SN – CTAU1TL TP3.TP2.ST1 X2
12 20H30 TIỄN LADY VALENCIA 3.5 99 3,603 NEONOSCO – SN TP3.TP2                 X2
13 17H30 19H00 NAM ZUHAY R 12.3 189.99 30,046 FN4 – F0 NM8 X3 – TR – X3
14 1630 CỬU THANH BINH 68 6,8 99,38 3,329 HG  –  CL1 HG H5    –
15 20H00 21H00 HANH TRUONG MINH DRAGON 5,0 136,4 17.075 HL3,7   –   F0 H5
16 20H00 21H00 LINH PAN EDEL WEISS 10,37 172,43 20.763 F0    –    HL3,3 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZUHAYR DORIC VALOUR BULK HALMAHERA COLOSSUS